Boys U13
PlayerLuke Credland
CountySUX
Ranking
Inter County Stage 2 2016 BU17 20 Nov -
Charlie Martin - Luke Credland1 - 3( ) 20 Nov 16
Jasper Kettle - Luke Credland1 - 3( ) 20 Nov 16