Boys U13
PlayerTyler Smith
CountyLAN
Ranking
Inter County Stage 2 2016 BU15 20 Nov -
- Tyler Smith0 - 3( ) 20 Nov 16
Dominic Bayley - Tyler Smith3 - 0( ) 20 Nov 16