Herrar
PlayerDavid Shoble r)
CountryOVR
Ranking
Last Ranking
Highest Ranking
2012
The Club Cup 2012 Herrar b. 17 Jun
The Club Cup 2012 Herrar b plate. 17 Jun
2000
Starting Points 01 Jan